Holiday Home Facilities

Privacy Policy

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Holiday Home Facilities (“HHF”) omgaat met de privacy van bij haar onderneming betrokken personen (waaronder cliënten, bezoekers van haar websites, abonnees van haar nieuwsbrief, deelnemers aan workshops, en andere relaties). In deze privacyverklaring is omschreven hoe HHF persoonsgegevens verwerkt en hoe betrokkenen hun rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunnen uitoefenen.

1. Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. HHF is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft de volgende contactgegevens:
Holiday Home Facilities
Floris Versterstraat 4
4907 PA Oosterhout
Tel: +31 (0)6 53 15 27 65
E-mail: info@holidayhomefacilities.com
De verwerking van persoonsgegevens door HHF gebeurt in overeenstemming met de privacyregelgeving en op de manier die is beschreven in deze privacyverklaring.

A. Cliënten en betrokkenen

In het kader van onze service dienstverlening kunnen wij de volgende persoonsgegevens van onze cliënten of van betrokkenen verwerken: NAW-gegevens, geslacht en titulatuur, contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer), privé en zakelijke gegevens (zoals naam of bedrijfsnaam incl. uittreksel handelsregister en BTW nummer), pasfoto/kopie paspoort en bankgegevens.
Wij baseren het verwerken van uw persoonsgegevens in beginsel op artikel 6 onder b van de AVG, te weten om uitvoering te kunnen geven aan de opdrachtovereenkomst die wij met u hebben, zoals het geven van adviezen, het voeren van gesprekken, het aansturen van derden of overige uitvoerende werkzaamheden.
Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- of identificatieplicht. Ook kunnen wij persoonsgegevens verwerken ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, zoals het verbeteren van onze dienstverlening. Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal u expliciet om toestemming worden gevraagd.

B. Websitebezoekers

Iedere websitebezoeker kan in het kader van onze online dienstverlening contactgegevens achterlaten op de website van HHF. Wij zullen deze gegevens dan gebruiken om contact met u op te nemen en bewaren deze gegevens als deze nodig zijn voor de beantwoording van uw vraag.

Cookies

HHF houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem. De website van HHF maakt daarbij gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Google is aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework. Door gebruik te maken van de website van HHF geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. HHF heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Gebruik Social media plug-ins

Pagina’s op onze website zijn deelbaar op LinkedIn, Instagram, Twitter en Facebook. HHF houdt hier geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

C. Nieuwsbriefabonnees, etc.

HHF verstuurt periodiek een nieuwsbrief. Ten aanzien van de nieuwsbrief verzamelen wij persoonsgegevens zoals uw (bedrijfs-)naam en e-mailadres. U ontvangt de nieuwsbrief alleen indien u daar toestemming voor hebt gegeven en/of indien u een bestaande cliënt van ons bent en wij u willen informeren over de voor u relevante diensten en ontwikkelingen. Voor de nieuwsbrief maken wij gebruik van de diensten van MailChimp, die de gegevens opslaat in de Verenigde Staten. MailChimp is aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework. Wenst u de HHF nieuwsbrief niet langer te ontvangen, kunt zich op elk gewenst moment afmelden via de link in de nieuwsbrief. Voor aanmeldingen in het kader van evenementen verwerkt HHF persoonsgegevens, zoals onder meer NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, (bedrijfs-)naam en in voorkomend geval uw geslacht en andere gegevens die in het kader van de aanmelding worden gevraagd. Wij verwerken deze gegevens in onze administratie op basis van uw toestemming.

D. Andere relaties

Als het gaat om leveranciers of andere dienstverleners kan HHF persoonsgegevens zoals NAW-gegevens. telefoonnummer, e-mailadres alsmede bankrekeningnummer verwerken die noodzakelijk zijn voor leveringen of het afnemen van diensten. Wij verwerken deze gegevens om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst dan wel te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het voeren van een administratie of voor accountantscontrole.

2. Uw persoonsgegevens en derden

HHF deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van HHF, zoals een IT-leverancier. Met de derde partij die namens en in opdracht van HHF uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door HHF ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

3. Beveiliging

HHF hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval HHF gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal HHF in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. Indien HHF gegevens buiten de EER doorgeeft, gebeurt dit enkel aan landen waarvoor een adequaatheidsbesluit geldt, als de ontvanger gecertificeerd is voor het EU-VS Privacy Shield (zoals Google en MailChimp), wanneer wij een overeenkomst hebben met een ontvanger waarin door de Europese Commissie vastgestelde modelbepalingen zijn opgenomen of wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.

4. Bewaartermijn

HHF bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Kanten dossiers worden in beginsel 5 jaar bewaard.

5. Privacy rechten

Een verzoek in verband met de uitoefening van privacy rechten (zoals inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming) kan worden gedaan aan info@holidayhomefacilities.com o.v.v. ‘Uitoefening privacy rechten’ of per post aan Holiday Home Facilities, o.v.v. ‘Uitoefening privacy rechten’, Floris Versterstraat 4, 4907 PA, Oosterhout. Voor verificatiedoeleinden kunnen wij u om bewijs van uw identiteit vragen.

Wij streven ernaar binnen een maand op uw verzoek te reageren.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij HHF aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de wettelijke bewaartermijnen. Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving en na melding daarvan geen oplossing voor uw klacht wordt gevonden, kunt u een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Wijzigingen en vragen

Wij kunnen deze privacyverklaring op ieder gewenst moment aanpassen en zullen de nieuwste versie steeds publiceren op onze website. Wij raden u daarom aan om onze website geregeld te raadplegen.

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of over uw privacy, kunt u per e-mail (info@holidayhomefacilities.com) o.v.v. ‘Privacyverklaring HHF’ of per post op onderstaand adres contact met ons opnemen.

Holiday Home Facilities
o.v.v. Privacyverklaring
Floris Versterstraat 4
4907 PA Oosterhout
Nederland