Holiday Home Facilities

Algemene voorwaarden

 1. Holiday Home Facilities is een handelsnaam van Jorida Beheer BV.  Jorida Beheer BV is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder dossiernummer 20108782.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die HHF (en aan haar verbonden partners) in opdracht van derden verrichten, waaronder begrepen vervolgopdrachten.
 3. Zowel HHF als Partners van HHF zullen gelden als opdrachtnemer bij opdrachten die HHF voor haar klanten uitvoert.
 4. Iedere aansprakelijkheid van HHF en aan haar verbonden partners wordt beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van HHF in het betreffende geval uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van HHF en aan haar verbonden partners en medewerkers komt.
 5. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW verjaart iedere vordering jegens HHF en/of aan haar verbonden partners in ieder geval twaalf maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt.
 6. Behoudens vorderingen die het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van HHF, vrijwaart de opdrachtgever HHF en aan haar verbonden partners voor alle vorderingen van derden die verband houden met de opdracht.
 7. Het factuur bedrag van HHF wordt berekend op basis van de getekende opdrachtbevestiging inclusief uurtarief, werkzaamheden derden, vermenigvuldigd met BTW. HHF is gerechtigd haar uurtarieven periodiek aan te passen.
 8. HHF brengt in beginsel het verschuldigde factuurbedrag en gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening conform de opdrachtbevestiging.
 9. HHF hanteert een betalingstermijn van veertien dagen. Indien de opdrachtgever de facturen niet binnen deze termijn voldoet, is HHF gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten zonder dat zij gehouden is eventuele schade die als gevolg hiervan ontstaat te vergoeden.
 10. Indien opdrachtgever nalaat binnen twee maanden na factuurdatum schriftelijk bezwaar te maken tegen de hoogte van het in rekening gebrachte honorarium, althans tegen de hoogte van de declaratie in het algemeen, staat daarmee de declaratie onherroepelijk vast.
 11. Indien de opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf de declaraties niet tijdig betaalt, is hij vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente verschuldigd en is HHF gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die worden begroot op 15% van de hoofdsom.
 12. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en HHF is Nederlands recht van toepassing.
 13. Op alle tussen HHF als opdrachtnemer en derden gesloten opdrachten is voorts de klachtenregeling van HHF van toepassing.
 14. De rechter te Breda is bevoegd in het geval een geschil wordt voorgelegd aan de gewone rechter, behoudens wanneer de opdrachtgever die consument is zich hier binnen een maand nadat HHF zich op dit beding heeft beroepen tegen verzet.
 15. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend in geval van enig verschil met de tekst van de voorwaarden in een vreemde taal.